OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE  INTERREG V-A ČESKÁ REPUBLIKA – POLSKO

 

Tento program navazuje na Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013. Ten byl, podobně jako další jiné svého druhu (např. ČR – Slovensko, ČR, -Bavorsko, apod.) dlouhodobě oceňován za svoji účelnost a hospodárnost, když nebyl zaznamenán ani jeden případ problematického jednání či zneužití. Zároveň neustále roste obliba a počet podaných žádostí, především mezi obcemi, školami a spolky.

A) Prioritní osa „Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti“:

  • jedná se o aktivity týkající se turistiky a rozvoje infrastruktury (např. přístřešky, naučné stezky apod.) – podrobný výčet aktivit bude ještě upřesněn

Pro tuto prioritní osu je určeno 40% alokace FMP (tj. 2.053.647 EUR)

Rozsah dotace 2.000 – 30.000 EUR

B) Prioritní osa „Spolupráce institucí a komunit“:

  • jedná se o měkké aktivity typu people-to-people (např. setkávání, konference, závody a soutěže, výstavy apod.) – podrobný výčet aktivit bude ještě upřesněn

Pro tuto prioritní osu je určeno 60% alokace FMP (tj. 3.080.470 EUR)

Rozsah dotace 2.000 – 20.000 EUR

První výzvy budou ohlášeny na přelomu ledna a února 2016, takže přesné informace k dispozici zatím nejsou, ale podle předběžných konzultací se mnoho věcí od předchozích podmínek lišit nebude…

Stručná základní charakteristika:

·         Budou podporovány pouze programy s aktivním polským partnerem

·         Projekty musí mít stejnou váhu jak na jedné, tak druhé straně hranic

·         Poskytnutí dotace je vždy v režimu „ex post“ (po úspěšném skončení a vyúčtování projektu)

·         Rozsah dotace 3-30 tis. EUR u A); rozsah u B) je potom 2-20 tis. EUR

·         Kombinace financování „ex post“ spolu s faktem, že dotace je vždy vyplácena v EURech a doba trvání projektu je v min. měsících, hrozí vyšší riziko kurzových ztát

·         Projekty ve výzvách y budou hodnoceny kolově a bodovacím systémem

·          Předpokládají se vždy dvě kola výzev pro každý kalendářní rok, vždy na začátku a v polovině roku

Upozornění: 

·         Kombinace financování „ex post“ spolu s faktem, že dotace je vždy vyplácena v EUR a kompletní doba trvání projektu se často blíží jednomu roku, hrozí reálné vyšší riziko kurzových ztát. Tím pádem může dojít k negativnímu hospodářskému závěru celého projektu oproti jeho původnímu plánu. Doporučuje se proto, aby žadatelé měli raději připraveni finanční rezervu z vlastních zdrojů, která pokryje případné kurzové změny.