OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

 Cílem Operačního programu Zaměstnanost (OP Z) je zlepšení lidského kapitálu obyvatel a veřejné správy v ČR, tedy základních prvků konkurenceschopnosti. ČR musí těmto oblastem věnovat značnou pozornost, pokud chce v současném komplexním světě obstát. OP Z je zaměřený také na podporu rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou, zdravotních služeb, modernizaci veřejné správy a služeb a podporu mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.

 Prioritní osy a výzvy z tohoto OP ŽP pro školy:

Výzva č. 47 Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje

 

Oprávnění žadatelé: o dotaci mohou usilovat subjekty realizující projekty v rámci schválených strategií Komunitně vedeného místního rozvoje – MAS, obce a města, kraje, příspěvkové organizace, školská zařízení, neziskové organizace, dobrovolné svazky obcí a státní organizace.

 Výše dotace: 95% (zbylých 5% může žadatel získat výběrem od účastníků, nesmí ale překročit 100% z důvodu dodržení neziskovosti projektu

 Min. výše způsobilých výdajů: 500 tis. Kč

 

 Na podzim 2015 byla vyhlášena Výzva č.13 - Podpora služeb péče o děti 1. stupně základních škol v době mimo školní vyučování mimo hl. m. Prahu

Pro rok 2016 výzva se stejným zaměřením, ale bez nutnosti provázání s MAPem jako u výzvy č. 47, zatím vypsána není.

 

Výzva č. 47 nabízí možnost budování takových zařízení, která rodičům dětí 1. stupně základní školy umožní sladit pracovní rytmus s péčí o děti. Uvádíme výčet podporovaných aktivit:

 

- zakládání a provozování zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem tohoto typu (školní družiny, kluby), s dobou provozu odpovídající potřebám rodičů (oproti současné nabídce družin též v časných ranních hodinách a až do pozdního odpoledne)

- skupinová doprava do/ze školy zejména ve venkovských či příměstských regionech s komplikovanou dopravní obslužností (školní autobusy)

- zajištění doprovodu dětí na kroužky a zájmové aktivity

- příměstské tábory v době školních prázdnin (tj. nepobytové)

- pořízení drobného investičního majetku (i použitého)